#Combination_Lock

قفل گاوصندوقی در اتاق فرار
قفل گاوصندوقی در اتاق فرار قفل گاو صندوقی یا قفل ترکیبی یکی از سخت ترین قفل های مورد استفاده در بازی اتاق فرار است. این قفل نمونه کوچکی از قفل هایی است که بر روی گاو صندوق های واقعی نصب میشود و برای باز کردن آنها حتما باید روش ... ادامه ...