#انواع_قفل_در_اتاق_فرار

قفل عددی در اتاق فرار
قفل عددی در اتاق فرار قفل عددی یا قفل رمزی ساده ترین قفل بعد از قفل کلیدی است که در اغلب اتاق های فرار در دو حالت 3 و یا 4 رقمی مشاهده می شود. این قفل از مرسوم ترین قفل های مورد استفاده در بازی اتاق فرار است و برای باز کرد... ادامه ...
قفل پترنی یا قفل دکمه ای در اتاق فرار
قفل پترنی یا قفل دکمه ای در اتاق فرار یکی دیگر از قفل های مرسوم در بازی اتاق فرار، قفل های پترنی یا پدلاک ها یا قفل های دکمه‌ای هستند که جزو قفل های غیر ترتیبی محسوب میشوند. معمولا در حالت 4 یا 5 رقمی دیده میشوند و برای باز کردن آنها معمو... ادامه ...
قفل جهتی در اتاق فرار
قفل جهتی در اتاق فرار قفل جهتی یکی دیگر از قفل های خاص و جذاب است که در بسیاری از بازی های اتاق فرار مشاهده میشود. برای باز کردن این قفل باید از قربیلک قفل استفاده نموده و برای دفعاتی خاص، آن قربیلک را به چند جهت مختلف حرک... ادامه ...
قفل گاوصندوقی در اتاق فرار
قفل گاوصندوقی در اتاق فرار قفل گاو صندوقی یا قفل ترکیبی یکی از سخت ترین قفل های مورد استفاده در بازی اتاق فرار است. این قفل نمونه کوچکی از قفل هایی است که بر روی گاو صندوق های واقعی نصب میشود و برای باز کردن آنها حتما باید روش ... ادامه ...