#قربیلک_قفل

قفل جهتی در اتاق فرار
قفل جهتی در اتاق فرار قفل جهتی یکی دیگر از قفل های خاص و جذاب است که در بسیاری از بازی های اتاق فرار مشاهده میشود. برای باز کردن این قفل باید از قربیلک قفل استفاده نموده و برای دفعاتی خاص، آن قربیلک را به چند جهت مختلف حرک... ادامه ...